تست و تولید

 

شرکت مبناتکس پس از ساخت قالب های مختلف بسته به نیاز مشتری می تواند تولید قطعات مورد نیاز را در هر تیراژی بر اساس توافق فی ما بین انجام دهد.